Vavrišovo

V obci Vavrišovo sa od roku 1993 začala formovať iniciatívna skupina pod vedením p. Števčeka, ktorá sa zaoberala jej históriou a snažila sa zhromaždiť čo najviac materiálu a poznatkov. Za najvýznamnejšiu udalosť pre túto obec môžeme považovať jednu z posledných bitiek stavovského povstania Františka II. Rákociho, ktorý sa so svojim vojskom prehnal jej územím v roku 1709. V novembri 2007 sa poslanci obce Vavrišovo rozhodli, že po 300 rokoch od udalosti historické boje znova oživia, a preto požiadali českých partnerov, ktorí mali skúsenosti v oblasti rekonštrukcie týchto bojov o spoluprácu. Obec Vavrišovo nemala skúsenosti s organizáciou kultúrnych podujatí zameraných na prezentáciu živej histórie vojenských dejín a preto informácie a poznatky českej partnerskej obce boli pri príprave projektu nenahraditeľné. V apríli 2008 spomínané obce nadviazali spoluprácu a dohodli sa na realizácií spoločných aktivít, ktoré sú svojim charakterom a zameraním na dané historické obdobie výnimočné, prinášajú inovácie do ponuky cestovného ruchu a prispievajú k podpore zachovania kultúry a tradícií v cezhraničnom regióne. V auguste roku 2009 spoločne zorganizujú rekonštrukciu bitky, ktorá je literárne známa ako Švihrovská. Vojenský stret rakúskych (labanských) a povstaleckých (kuruckých) vojsk nastal práve pri obci Vavrišovo. Po početných diskusiách o názve sa v regióne Liptov pre ňu zaviedol a udomácnil názov: Bitka pri Vavrišove. V súčasnosti v obci vzniklo občianske združenie Hornoliptovský kurucký regiment, ktorý bude podporovať a prezentovať projektové aktivity obce Vavrišovo. Ich úlohou je vyhľadávať a propagovať nové fakty o udalostiach z obdobia stavovského povstania Františka II. Rákociho so zameraním najmä na Bitku pri Vavrišove.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY OBCE VAVRIŠOVO:

Konferencia k 300. výročiu Bitky pri Vavrišove
Konferencia sa pripravuje v spolupráci s regionálnymi a národnými historikmi, ktorí sa venujú témam z obdobia stavovského povstania Františka II. Rákociho a po jeho úpadku. Zameria sa na okolnosti, ktoré túto udalosť sprevádzali a na priamy dopad na lokálne obyvateľstvo. Cieľom je poukázať na silu rozhodnutí jednotlivcov a na ich vplyv na osudy celého obyvateľstva. Samotná Bitka pri Vavrišove sa bude rozoberať do hlbších detailov a nastolia sa rečnícke otázky:
čo bolo príčinou jej výsledku?
akú úlohu v nej zohrali vzťahy jednotlivých osobností bitky?
aký bol vplyv bitky na lokálne obyvateľstvo?
aké viditeľné fyzické stopy zostali po tejto bitke v doline rieky Belá?
Priamym výstupom konferencie bude Zborník prednášok a príspevkov, ktorý bude obsahovať preklad publikácií súvisiacich s historickou udalosťou v obci Vavrišovo v dňoch 4. – 10.8. 1709 nakoľko o tejto udalosti zatiaľ neboli v slovenskom jazyku vydané žiadne publikácie.

I. ročník rekonštrukcie Bitky pri Vavrišove (oslava 300-tého výročia bitky v auguste 2009)
Rekonštrukcia bitky sa uskutoční na lúkach „Bórovie“ pri obci Vavrišovo. Na základe získaných poznatkov z historických materiálov sa pripraví scenár priebehu historickej bitky, podľa ktorého budú zúčastnení protagonisti z radov vojenských oddielov naživo prezentovať bitku návštevníkom. Rekonštrukcie bitky sa zúčastnia dobrovoľníci v dobových uniformách a kostýmoch reprezentujúcich vojenské oddiely. Súčasťou scény z danej udalosti bude aj stanový tábor, kde budú protagonisti znázorňovať vojenský život v danom období. Túto rekonštrukciu bude zastrešovať občianske združenie Hornoliptovský kurucký regiment, ktorý tvoria nadšenci z obce Vavrišovo, ako aj blízkeho okolia. K nim sa pridajú aj iní pozvaní zástupcovia vojenských historických spolkov zo Slovenska aj z Maďarska v uniformách kurucov. Zástupcovia Valašského sboru portášskeho z Českej republiky budú reprezentovať, spoločne s ostatnými prizvanými, odboj voči kurucom (Rakúsku – labanskú armádu), ktorá bola opevnená v obci Vavrišovo tzv. šiancami (výkop a opevnenie z kolov prepletených prútím).
Táto rekonštrukcia so scénickou streľbou z pušiek a diel bude trvať približne 1 hodinu. Následne bude pre návštevníkov pripravený kultúrny program. Atrakcie pre deti a remeselníci budú k dispozícií počas celého dňa.
Vstup na podujatie bude pre všetkých účastníkov voľný.

Vybudovanie pamätníka v obci
Vo Vavrišove pri obecnom úrade sa vybuduje pamätník, ktorý bude občanom, ale aj turistom pripomínať danú historickú udalosť z roku 1709. Pamätník sa stane pietnou spomienkou na obete padlé v Bitke pri Vavrišove, nakoľko bola obec vypálená a zahynulo množstvo lokálnych obyvateľov.

Vydanie a distribúcia informačných letákov
Informačné letáky o aktivitách projektu v obci Vavrišovo, partnerskej obce Valašská Bystřica aj o aktivitách Valašského sboru Portášskeho budú plniť funkciu pozvánky pre obyvateľov Liptova a okolia Vlašskej Bystřice na kultúrne aktivity v oboch obciach.

Vybudovanie múzea bitky pri Vavrišove a vybavenie stálej expozície (otvorenie v roku 2010)
Múzeum so stálou expozíciou bude vybudované v priestore medzi historickými humnami reprezentujúcimi tradičnú ľudovú architektúru Liptova. Najvyšším stavebným objektom bude vyhliadková veža, s jedinečným výhľadom na rieku Belá, hrebeň Západných Tatier s majestátnym Kriváňom. Interiér múzea bude slúžiť na prezentáciu regionálnej histórie Liptova z 18. storočia. Postupne sa bude zapĺňať nie len artefaktmi z bitky, ale aj ukážkami a predmetmi ostatných významných udalostí a obrázkami zo života obyčajného ľudu z tohto obdobia.
Svoj priestor v ňom bude mať aj prezentácia Portášskej histórie a tradícií rovnako vo fotografickej podobe. Múzeum bude poskytovať priestor pre výučbu regionálnej výchovy a regionálnej histórie pre deti a mládež zo základných a stredných škôl Liptova, počas preberania danej tematiky a realisticky ich prenesie do daného obdobia.

Vydanie a distribúcia DVD filmu o projekte
Na tomto DVD nosiči budú prezentované kapitoly z prípravy celého projektu v spolupráci s partnermi, obrázkové prezentácie z realizácie investičných aktivít, a video záznamy z realizácie osvetových a kultúrnych podujatí vo Vavrišove ako aj vo Valašskej Bystřici.

Monografia obce Vavrišovo
Monografia obce Vavrišovo sa vydá v súvislosti s daným projektom ako súhrn celej histórie regiónu, ktorá ovplyvnila vývoj tejto obce. Kniha bude súčasťou reprezentatívnych materiálov o projekte, ktorý sa uchová do budúcnosti ako jeden z výstupov projektu a posilní jeho vplyv na podporu rozvoja regionálnej kultúry a regionálnej výchovy. Táto publikácia bude „pokrstená“ počas záverečnej kultúrnej akcie pri príležitosti otvorenia múzea bitky pri Vavrišove a ukončenia projektu, ktorá sa bude konať počas 301. výročia bitky v auguste 2010.

II. ročník rekonštrukcie Bitky pri Vavrišove (v roku 2010)
Celý projekt sa uzavrie podobnou kultúrnou akciou ako v roku 2009 (oslavy 300-tého výročia bitky), čím sa vytvorí tradícia realizácie spoločných aktivít s Valašskou Bystřicí a Valašským sborom Portáškym aj v budúcnosti. Do tejto kultúrnej akcie bude zapojených stále viac protagonistov a predpokladá sa nárast aj jej návštevnosti. II. ročník bude spojený s otvorením múzea bitky pri Vavrišove, prezentovaním DVD filmu z projektu a monografie obce Vavrišovo.
Priebeh tejto kultúrnej akcie bude mať podobný charakter ako predošlý ročník. Uzavrie sa ním však realizácia spoločných aktivít za podpory EU spoločenstva prostredníctvom Programu územnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika.
Spoločné aktivity všetkých partnerov budú pokračovať naďalej a naberať na intenzite priberaním ďalších partnerov. Na území obce Vavrišovo a jej okolia, ako aj celého regiónu Liptov sa týmto projektom pripraví pôda pre výraznú kultúrnu spoluprácu v prihraničnom území Česka a Slovenska a vytvorí sa hodnotný produkt cezhraničného kultúrneho turizmu.