O projekte

Poznať históriu svojho národa a regiónu, v ktorom človek žije, je v dnešnom globálne sa rozvíjajúcom svete veľmi dôležité. V poslednej dobe sa zvyšuje záujem o prezentáciu prihraničných regiónov a podporujú sa aktivity, ktoré svojim konceptom prispievajú k odstráneniu bariér v pohraničnom priestore. Snaha zjednotenej Európy o posilnenie vzájomnej spolupráce cezhraničných partnerov našla svojich priaznivcov aj v obciach Vavrišovo a Valašská Bystřice, ktoré sa v roku 2008 rozhodli pripraviť spoločný projekt zameraný na oživenie historických udalostí s regionálnym významom. Obyvatelia Liptova vedia málo o regionálnych historických udalostiach. Tie zostávajú v archívoch a sú málo prezentované na školách. Takmer nikto nevie o kuruckých bojoch z 18. storočia. Skupina nadšencov z Vavrišova, ktorá sa začala formovať v roku 1993, sa preto rozhodla nadviazať spoluprácu s českou obcou Valašská Bystřice, kde sa históriu pohraničnej stráže “portášov” podarilo oživiť založením Valašského sboru portášskeho. Podľa vzoru českého partnera, aj v obci Vavrišovo vznikol Hornoliptovský kurucký regiment, ktorého cieľom je získavať poznatky z histórie Bitky pri Vavrišove, aktívne prezentovať dobové udalosti týkajúce sa vojenských dejín a vytvoriť inovatívny produkt cestovného ruchu, ktorý prispeje k vytvoreniu atraktívnej identity obce Vavrišovo. Po vzájomných stretnutiach a úvahách podali spoločný projekt, zameraný na oživenie historických udalostí, ktorý prispeje k propagácií a podpore cestovného ruchu v oboch priľahlých regiónoch a posilní cezhraničnú spoluprácu v organizovaní spoločných kultúrnych aktivít a podujatí. Projekt je realizovaný s podporou Európskej únie prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Financovanie projektu je v nasledovnej štruktúre – zdroje EÚ: 85 %, zdroje ŠR: 10% a vlastné zdroje prijímateľa: 5 %. Prijímateľom projektu, t.j. vedúci partner je obec Vavrišovo, hlavným cezhraničným partnerom – obec Valašská Bystřice a partnerom projektu – Valašský sbor portášsky.

ŠPECIFICKÝM CIEĽOM PROJEKTU JE:

  • Vybudovanie reprezentatívnych areálov pre organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít zameraných na regionálnu históriu a vytvorenie publikácií podporujúcich vzdelávanie obyvateľstva v regionálnych dejinách.
  • Realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí zameraných na oživenie historických udalostí s regionálnym významom a posilnenie spolupráce partnerských obcí v oblasti kultúrnej výmeny.
  • Vzájomná propagácia spoločných aktivít na oboch stranách hranice a ich prezentácia širokej verejnosti a turistom ako podpora cestovného ruchu v prihraničných regiónoch